home / werkwijze / organisatie_en_werkwijze

Organisatie en werkwijze

 
Het Dagelijks Bestuur
Het OBD bestaat uit een Dagelijks Bestuur met een onafhankelijke voorzitter en ambtelijk secretaris, aangevuld met een penningmeester uit de Ledenraad.
 
Het Algemeen Bestuur
Daarnaast heeft het OBD een Algemeen Bestuur bestaande uit het Dagelijks Bestuur aangevuld met twee leden uit de Ledenraad.
 
De Ledenraad
De Ledenraad bestaat uit ongeveer 20 personen afkomstig uit de eerder genoemde belangengroeperingen of organisaties.
De Ledenraad vergadert ca. 6 keer per jaar en heeft daarnaast nog een Jaarvergadering.
De wethouder(s) belast met onderdelen van Sociale Zaken en een gemeenteambtenaar zijn bij een deel van de vergadering aanwezig om ons te informeren over actuele zaken. 
 
Themadagen
Per jaar zijn er een aantal Themadagen. De Themadagen zijn altijd gericht op een specifiek en actueel onderwerp.
Hiervoor worden soms sprekers vanuit het gemeentebestuur gevraagd en soms externe sprekers. Deze themadagen zijn voor alle belanghebbenden toegankelijk.
 
Overleg met de gemeenteraadsleden
Daarnaast is er één keer per jaar een Raadsledenoverleg waarbij de raadsleden van de gemeente Dronten worden uitgenodigd. Tijdens dit overleg wordt met de gemeenteraadsleden op interactieve wijze over sociaal maatschappelijke problemen gediscussieerd.
 
Overleg met de wethouder
Het OBD heeft elk kwartaal overleg over actuele onderwerpen met de wethouder(s) die belast zijn met het sociaal domein.
 
Werkwijze van het OBD
Als de gemeente werkt aan beleidsplannen  wordt er meestal een werkgroep geformeerd waarin een beleidsambtenaar en een aantal direct betrokken leden van het OBD zitten. Deze werkgroep overlegt op regelmatige basis met de ambtenaren tijdens de conceptfase van de beleidsplannen.
Hierdoor is er in de ontwikkelingsfase van de plannen al inspraak mogelijk met het doel om tot een zo  optimaal mogelijk eindresultaat te komen. Dit laatste is het ultieme doel van zowel het OBD als de gemeente.