home / organisatie / wat_doen_wij

Wat doen wij?

 
B&W van de gemeente Dronten hebben de wettelijke plicht om cliënten te raadplegen bij beleidsvorming binnen het sociaal domein. Alvorens beleidsplannen en verordeningen aan de gemeenteraad worden aangeboden dient advies aan het OBD gevraagd te worden.
Dikwijls wordt in een vroeg stadium bij het opstellen van beleidsplannen al overleg gepleegd met het OBD waardoor in de conceptfase van de plannen al inbreng van het OBD mogelijk is. Veelal zijn  dit praktische aspecten die ingebracht worden door de belangengroepen/organisaties.
 
Het OBD kan ook ongevraagd advies uitbrengen aan B&W. Als in de praktijk blijkt dat bepaalde zaken niet goed lopen dan kan het OBD hierover een ongevraagd advies geven.
 
Verder evalueert het OBD de uitvoering van de beleidsplannen en beleidsmaatregelen. Wij volgen nauwlettend met onze leden de praktische uitvoering van de regels die door de gemeente worden  ingevoerd. Mocht dit in de praktijk tot problemen leiden of loopt de uitvoering niet zoals voorgesteld dan zal het OBD de gemeente hierop aanspreken.
 
Op deze wijze worden de belangen  van alle inwoners van de gemeente Dronten op sociaal gebied zo goed mogelijk gewaarborgd. Daarom is de inbreng van inwoners van groot belang. Met hun praktische ervaring zijn wij in staat om de plannen van de gemeente te toetsen aan de praktijksituatie.

Wij kunnen alleen de belangen van cliënten van de afdeling Sociale Zaken of cliënten van een van de belangengroeperingen  (zie ”Stichting OBD en de gemeente Dronten”) behartigen. Individuele problemen kunnen wij niet oplossen. Wel zijn wij hierin geïnteresseerd omdat wij dan kunnen uitzoeken of het mogelijk een algemeen probleem betreft.