home / organisatie / stichting_obd

Stichting OBD (OBD) en de gemeente Dronten

 
Inspraak bij sociaal beleid
De inbreng van cliënten en direct betrokkenen bij het sociale beleid is voor de gemeente Dronten belangrijk. De gemeente is verantwoordelijk voor de sociale domeinen werk, inkomen, zorg en welzijn en aanverwante beleidsterreinen.
De gemeente Dronten neemt cliëntenparticipatie zeer serieus.
 
Het Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD)
De gemeente heeft voor de inspraak van cliënten en direct betrokkenen een cliëntenraad, het Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD) aangesteld. Deze cliëntenraad vertegenwoordigt alle burgers die met het sociale beleid  te maken krijgen.
Het OBD is onafhankelijk. Zij behartigt de belangen van alle burgers die met de Wmo, Wwb, Wsw, minimabeleid, integraal gehandicaptenbeleid, informele zorg, vrijwilligerswerk en aanverwante beleidsterreinen te maken krijgen. Ze is actief betrokken bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid. De gemeente vraagt het OBD haar mening over de weg die de gemeente op deze terreinen inslaat.
 
Wie zijn samen het OBD?
In het OBD zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: de Stichting Senioren Belangen en Advisering, Stichting Onder Dak ,Stichting de Herberg, de Diaconale Oecumenische Werkgroep Verarming, de vakbonden  FNV en CNV, vertegenwoordigers vanuit de informele zorg en het vrijwilligerswerk en de Ggz. Daarnaast hebben cliënten van Sociale Zaken en de Wsw, en mensen die gebruik maken van Wmo voorzieningen zitting in het OBD.
 
Wat doet het OBD?
Het college van B&W vraagt advies aan het OBD over beleidsplannen en verordeningen alvorens deze naar de gemeenteraad gaan. Het OBD kan ook ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Een advies moet door de gemeente worden meegenomen in de besluitvorming. Als het college de adviezen niet opvolgt, moet zij het OBD informeren over de argumenten van hun besluit.
 
Ook meedoen?
Ook als burger kunt u invloed uitoefenen op het beleid van gemeente Dronten. Mocht u geïnteresseerd zijn om als lid een bijdrage aan het OBD te leveren of wilt u als inwoner uw inbreng hebben bij de uitvoering van bovenstaande beleidsterreinen, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van het OBD, Lia Flipse
E-mail: secretaris@obd-dronten.nl