home / informatie / jaarverslag

Jaarverslag

Voorwoord
Met het Jaarverslag 2014 van de stichting OBD (Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten) willen wij een overzicht geven van de activiteiten van het OBD in 2014.
 
2014 is het jaar van de voorbereiding op de drie transities geweest (Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg).
Met de drie transities legt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor een aantal taken in het sociaal domein bij de gemeente. Dit gaat gepaard  met substantiële bezuinigingen omdat de rijksoverheid van mening is dat de gemeenten goedkoper kunnen werken omdat zij dichter bij de burger staan en daarom een betere kwaliteit tegen een lagere prijs kunnen realiseren.
Het OBD is op een intensieve wijze betrokken geweest bij het tot stand komen van het gemeentelijk beleid voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wmo 2015. Er is regelmatig overleg geweest met de beleidsambtenaren. Op het beleidsplan Jeugdzorg hebben we alleen een beperkt advies uitgebracht.
 
Activiteiten OBD
De voorbereiding van de drie transities hebben er toe geleid dat 2014 een druk jaar voor het OBD is geweest.
Voor alle transities hebben we een advies uitgebracht op de beleidsplannen en de verordeningen. Dit moest gebeuren tijdens de zomermaanden en de normale termijn voor een advies kon, gelet op de zeer strakke planning, geen stand houden waarvoor wij uiteraard begrip hadden.
De goede samenwerking met de beleidsmedewerkers van de gemeente en de grote inzet van de OBD leden hebben er toe geleid dat we onze adviezen op tijd hebben kunnen aanleveren.
In de aanloop naar de beleidsplannen en verordeningen hebben werkgroepen binnen het OBD veelvuldig overleg gehad over de transities met de beleidsmakers van de gemeente Dronten.
 
Het OBD heeft een aantal werkgroepen waarin leden vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroepen overleggen regelmatig met de beleidsambtenaren van de gemeente.

De volgende werkgroepen zijn in 2014 actief geweest:
 • Werkgroep Transitie AWBZ/Wmo
 • Werkgroep Participatiewet
 • Werkgroep Jeugdzorg
 • Werkgroep Wsw
 • Werkgroep Minimabeleid
 • Werkgroep PR
 • Werkgroep Raadsledenoverleg
 
In 2014 zijn er door het OBD de volgende door het college gevraagde adviezen uitgebracht:
 • Advies op bezuinigingsvoorstellen college op sociaal domein
 • Advies op visie invoering Participatiewet
 • Advies Participatiewet 2015 – 2018
 • Advies Verordeningen Participatiewet
 • Advies Wmo 2015 – 2018
 • Advies Verordeningen Wmo
 • Advies Jeugdzorg 2015 – 2018
 • Advies op de Notitie Vrijwilligerswerk en Familiezorg 2015 – 2018
 
Verder zijn we in overleg met de gemeente over een nieuwe verordening Cliëntenparticipatie.
 
Vergaderoverzicht 2014 van het OBD:
 • 2 vergaderingen Dagelijks Bestuur
 • 10 vergaderingen Algemeen Bestuur
 • 6 Ledenvergaderingen
 • 1 interne evaluatie OBD
 • 3 thema bijeenkomsten
 • Jaarvergadering
 • Raadsledenoverleg
 • 4 keer Periodiek Overleg met de wethouder(s)
 
Wethouders en diverse ambtenaren hebben telkens het eerste gedeelte van de ledenvergadering bijgewoond voor het geven van informatie over actuele zaken en voor het beantwoorden van vragen uit de ledenvergadering.
 
Naast de eerder genoemde reguliere vergaderingen hebben de diverse werkgroepen van het OBD 26 keer vergaderd. In veel gevallen waren hierbij ook beleidsmedewerkers van de gemeente aanwezig.
 
In totaal is het OBD, naast de bovengenoemde OBD vergaderingen, aanwezig geweest 
bij de volgende bijeenkomsten:
 • 12 vergaderingen met externe partijen
 • 12 externe besprekingen met andere partijen dan de gemeente
 • 8 externe bijeenkomsten (veelal georganiseerd door de gemeente)
 • 11 symposia/congressen/bijeenkomsten
 • 4 commissie- of gemeenteraadsvergaderingen  
 
Tijdens het goed bezochte jaarlijkse Raadsledenoverleg in september hebben we in groepen met de raadsleden gediscussieerd over een aantal belangrijke aspecten van de drie transities. Bij deze bijeenkomst waren op één na alle politieke partijen aanwezig. Hierbij waren 12 OBD leden en 11 raadsleden aanwezig die in groepen gediscussieerd hebben over de volgende onderwerpen: Keukentafelgesprek, Informele zorg, Informatie over de transities en Werk- en arbeidsbemiddeling
 
 
Het OBD heeft naast de jaarvergadering nog 3 themabijeenkomsten georganiseerd die openbaar waren.
 • Thema bij de jaarvergadering: Veranderingen in het sociaal domein. Hoe pakken we dit aan in Dronten. Sprekers waren mevrouw Elsbeth Rademaker (programma manager transities van de gemeente Dronten) en de heer Johan van der Zee (projectleider Wmo van de gemeente Dronten)en mevrouw Jona Knoop- van Laarhoven (projectadviseur AWBZ bij de gemeente Dronten). Op deze jaarvergadering waren ca. 40 aanwezigen.
 • Thema-avond over Noodhulp waarbij nagenoeg alle betrokken organisaties die te maken hebben met noodhulp, de kerken en de gemeente Dronten aanwezig waren. Met ca. 30 aanwezigen was dit eveneens een goed bezochte bijeenkomst.
 • Thema-avond over de Wmo. Sprekers waren mevrouw Anne Burgers van het CMO Flevoland en de heer Johan van der Zee, projectleider Wmo van de gemeente Dronten. Deze thema avond is georganiseerd in samenwerking met de ouderenbonden. Er waren meer dan 100 aanwezigen.
 
De Thema-avond over Noodhulp heeft er toe geleid dat het OBD in samenwerking met de Voedselbank het initiatief heeft genomen voor het organiseren van Netwerk Noodhulp in Dronten waar kerken, partijen betrokken bij noodhulp en de gemeente Dronten aan deelnemen. De ambitie is om door elkaar te leren kennen en het afstemmen van  activiteiten te komen tot een efficiëntere noodhulp.
 
Het OBD beseft dat haar bekendheid onder de inwoners van Dronten nog gering is. Daarom wordt er hard gewerkt aan de bouw van een website en het produceren van een folder. Wij hopen de website tijdens de Jaarvergadering 2015 te kunnen introduceren.
 
Bezetting en mutaties OBD
In 2014 hebben vijf leden het OBD verlaten.
Gelukkig hebben ook we ook 6 nieuwe leden mogen begroeten.
We zijn erin 2014 niet in geslaagd om de vacature van penningmeester in te vullen. Deze functie is waargenomen door de secretaris.
 
Wij hebben van de volgende leden afscheid genomen:
 • Rob Koot (FNV)
 • Alie Schuur – Viet (SBA)
 • Tiny Salomons (VG Belang)
 • Ellen Bakker (De Herberg)
 • Henny Bouwman (plv. VG Belang)
 
In 2014 hebben we een aantal nieuwe leden mogen begroeten:
 • Ria Dees (Jeugdzorg)
 • Rob Koot (Ggz)
 • Arie Arkenbout (De Herberg)
 • Paulien van Vlaanderen (FNV)
 • Matthijs Gaakeer (plv. Stichting Onder Dak)
 • Marian Hoogeboom (plv SBA)
 • Stijnie Kooiman (van plv SBA naar SBA)

Terugblik op de resultaten van 2014
Vanaf de conceptfase vindt er regelmatig overleg plaats met onze werkgroepen en beleidsmedewerkers van de gemeente. Op deze wijze kunnen wij in een vroeg stadium onze zienswijze en aanbevelingen met hen bespreken. De resultante hiervan zijn relatief beknopte adviezen die door het OBD worden uitgebracht.
In het kader van de Wsw en de Participatiewet is er steeds een goede afstemming geweest met IMpact.
Mede dankzij het OBD advies op de voorgestelde bezuinigingen op het minimabeleid heeft het college uiteindelijk besloten om deze bezuinigingen niet door te voeren.
Ook dit jaar heeft het OBD kritisch naar zichzelf gekeken. Opnieuw hebben wij samen met onze leden gekeken of de doelstellingen die we ons voor 2014 hadden gesteld ook zijn gerealiseerd. Op de meeste punten hebben we onze doelstellingen bereikt maar er blijven altijd verbeterpunten bestaan die in 2015 zeker aandacht zullen krijgen.
De gemeentelijke subsidie is voor de periode 2014 t/m 2016 verhoogd met € 7000 per jaar. Door een groeiende belangstelling voor onze openbare thema-avonden en de jaarvergaderingen zijn onze uitgaven hiervoor substantieel toegenomen. Daarnaast zijn we nu beter in staat om, indien nodig, externe ondersteuning in te roepen en aandacht te schenken aan deskundigheidsbevordering.
 
Tot slot
2015 zal voor het OBD, evenals voor de gemeente, een intensief jaar worden.
De invoering per 1 januari 2015 van de drie transities (Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg) zullen van beide ook in 2015 veel tijd en inzet vragen. Belangrijk is goed te volgen of de uitvoering van de drie transities goed verloopt. Het oppikken van signalen over knelpunten is van groot belang.
 
Het blijft voor het OBD een belangrijke taak om de belangen van inwoners in kwetsbare posities zo goed mogelijk te behartigen.
 
Dronten, februari 2015.     
 
Wilma Kuiper, voorzitter                                                       Henri Stegink, secretaris
 
Bijlages:
Cliëntenparticipatie in Dronten
Sinds 2004 functioneert de Stichting Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD) als cliëntenraad voor de gemeente Dronten.
Het OBD behartigt de belangen van alle burgers die met sociaal maatschappelijke voorzieningen te maken krijgen. Dit betreft de terreinen werk, inkomen, zorg, maatschappelijke ondersteuning en aanverwante beleidsterreinen.
De cliëntenraad is vanuit een onafhankelijke positie actief betrokken bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid op de genoemde terreinen.
 
Cliëntenparticipatie betekent dat de gemeente cliënten en maatschappelijke organisaties op gestructureerde wijze betrekt bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid op het sociaal/maatschappelijke domein.
Het OBD is er niet voor het oplossen van individuele problemen. Het behartigt de belangen van groepen burgers. De gemeente is als verantwoordelijke bij het vaststellen van beleid onder meer afhankelijk van de ervaringen, meningen en adviezen van de burger. Diverse belangen moeten bij elkaar gebracht worden voordat de gemeente tot verantwoorde keuzes kan komen.
Het OBD acht het van groot belang om door een intensief contact met de diverse Cliëntenorganisaties zorg te dragen voor inbreng van signalen uit de gemeenschap. Alleen dan is het OBD in staat om een goede advisering naar de gemeente te waarborgen.
 
Samenstelling cliëntenraad
In het OBD zijn leden van uiteenlopende maatschappelijke organisaties vertegen­woor­digd. Ook voor individuele klanten van Sociale Zaken, klanten die Wsw geïndiceerd zijn en voor klanten die gebruik maken van de Wmo, zijn zetels beschikbaar in het OBD. Zo kunnen zij meepraten over het beleid dat de gemeente voert met betrekking tot de Wwb, de Wmo en de Wsw.
 
Volgens de Verordening cliëntenparticipatie 2008 mag het OBD uit ten hoogste 24 leden bestaan en wel als volgt.
 • onafhankelijk voorzitter;
 • onafhankelijk secretaris;
 • twee Wwb-cliënten, twee Wmo-cliënten, twee cliënten werkzaam in een SW-bedrijf en twee Wsw-gerechtigden die op de wachtlijst staan;
 • afgevaardigden van maatschappelijke instellingen (één lid per organisatie).
 
De afgevaardigden van maatschappelijke instellingen zorgen voor een vaste plaatsver­vanger, die hen bij afwezigheid kan vervangen.
 
Vertegenwoordiging van  organisaties in het OBD per 31 december 2014
Nr. Zetel Maatschappelijke instelling / organisatie Aantal
1 Onafhankelijk voorzitter   1
2 Onafhankelijk secretaris   1
3 Penningmeester   1
4 CNV vakbond   1
5 FNV vakbond   1
6 Multiculturele groeperingen - Vertegenwoordiger van multiculturele organisaties 2
7 Bijstandsgerechtigden, werk­zoeken­den en Wsw-gerechtigden - 8 personen die gebruik maken van sociale voorzieningen voor werk, inkomen, zorg en welzijn
 
8
 
8 Geestelijke gezondheidszorg - GGZ vertegenwoordiger 1
9 Gehandicapten - Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten 1
10 Jeugd en jongeren - Vertegenwoordiger Jongerenwerk Dronten 1
11 Mantelzorgers - Mantelzorg vertegenwoordiger 1
12 Ouderen - Senioren belangenbehartiging en advisering 1
13 Ouders en verzorgers van verstandelijk gehandicapten - Vertegenwoordiger van verstandelijk 
   gehandicapten
1
14 Mensen met een laag inkomen - Diaconale oecumenische werkgroep verarming
- Stichting de Herberg
1
15 Vrijwilligers - Vrijwilligerszorg Dronten 1
 
Bestuur
Het Dagelijks Bestuur (DB) van het OBD bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een onafhankelijke secretaris en penning­meester. Het DB is belast met de lopende zaken.
Het Dagelijks Bestuur heeft een aantal keren per jaar overleg met de wethouder en diverse beleidsambtenaren om actuele onderwerpen te bespreken.
Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door het dagelijks bestuur en twee gekozen leden vanuit de ledenvergadering. Het Algemeen Bestuur is belast met de voorbereiding van de leden­vergaderingen van het OBD, de jaarvergadering en de thema­bijeen­komsten.
 
Taken van het OBD
Het college van B&W hebben de wettelijke verplichting om beleidsplannen en verordeningen in het sociaal en maatschappelijk domein eerst ter advisering voor te leggen aan betrokkenen en/of vertegenwoordigers van belanghebbenden. In Dronten is het OBD daarvoor aangesteld.
Nadat het OBD advies heeft uitgebracht, dienen B&W schriftelijk aan te geven of men het advies heeft overgenomen. Indien dit niet het geval is dient met argumenten te worden aangegeven waarom niet. Daarna gaat het beleidsplan of verordening naar de gemeenteraad. Het OBD advies wordt ook aan de gemeenteraad voorgelegd.
Het OBD heeft ook tot taak de uitvoering van beleid te evalueren.
Het OBD kan te alle tijde ongevraagd advies uitbrengen over zaken waarvan het denkt dat dit noodzakelijk is.
 
Het OBD dient zich goed te informeren over de beleidsterreinen waarover gevraagd wordt advies uit te brengen. Ook moet het OBD inzicht hebben op de manier waarop dit landelijke beleid wordt uitgevoerd door de gemeente. Ten aanzien van deze wetten heeft de gemeente een eigen beleidsvrijheid. Bij het invullen van die beleidsvrijheid wordt het OBD met name betrokken. De betrokkenheid van het OBD bij het beleid van de gemeente strekt zich ook uit tot de voorlichting naar de cliënten door de gemeente. Gelet op de reikwijdte van de diverse dossiers dient de taak van het OBD ruim en samenlevingsgericht te worden opgevat.
 
 
In artikel 6 van de Verordening zijn de taken en bevoegdheden van het OBD als volgt beschreven.
1.  Het college en de raad vragen in elk geval schriftelijk om advies:
a. over beleidsnota's en beleidsplannen;
b. over de vaststelling van verordeningen, uitvoeringsbesluiten en beleidsregels;
c. over de wijze waarop cliënten over de werkzaamheden van het gemeente­bestuur worden ingelicht;
d. over benoemingen in het OBD;
e. over wijziging van deze verordening en de daarbij behorende bijlagen;
f. in alle andere gevallen waarin een wettelijk voorschrift dat bepaalt.
2.  Het OBD adviseert niet over:
a. bezwaarschriften als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Awb;
b. klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Awb.
3.  Het OBD brengt de adviezen schriftelijk uit.